AirCover

La protecció de viatges més completa.
Sempre inclosa i gratuïta.
Només a Airbnb.

AirCover

La protecció de viatges més completa.
Sempre inclosa i gratuïta.
Només a Airbnb.

AirCover t'ofereix quatre proteccions en totes les estades com a hoste

Garantia de protecció de la reserva

En el cas improbable que l'amfitrió hagi de cancel·lar la reserva quan faltin menys de 30 dies per a l'arribada, t'ajudarem a trobar un allotjament similar o millor o bé et tramitarem el reembossament.

Garantia d'arribada

Si no pots entrar a l'allotjament que has reservat i l'amfitrió no pot resoldre el problema, t'ajudarem a trobar un allotjament similar o millor per als mateixos dies que l'havies reservat en un principi, o t'enviarem un reembossament.

Garantia de fidelitat a l'anunci

Si en qualsevol moment de l'estada trobes que l'allotjament no es correspon amb la descripció de l'anunci (per exemple, si la nevera s'ha avariat i l'amfitrió no la pot arreglar o si l'espai té menys dormitoris dels que s'anunciaven), tindràs tres dies per informar-nos-en i t'ajudarem a trobar un allotjament similar o millor, o bé et tramitarem el reembossament que correspongui.

Línia de protecció les 24 hores

Si creus que la teva seguretat perilla, tindràs accés prioritari a un equip especialitzat que t'atendrà a l'hora que sigui.
Més informació sobre la protecció d'AirCover per a la teva reserva i les exclusions.

Només Airbnb t'ofereix AirCover

AirbnbCompetència
Garantia de protecció de la reserva
Garantia d'arribada
Garantia de fidelitat a l'anunci
Línia de protecció les 24 hores
Els beneficis d'AirCover en comparació amb les proteccions completes i gratuïtes que ofereixen altres empreses del sector.

Totes les reserves compten amb AirCover

Responem a les teves preguntes

No trobes el que buscaves? Visita el Centre d'ajuda

També tenim AirCover per a amfitrions

T'agradaria acollir viatgers? Amb AirCover per a amfitrions, pots rebre viatgers amb tota tranquil·litat.
Descobreix què vol dir fer d'amfitrió