AirCover per a amfitrions
AirCover per a amfitrions
AirCover per a amfitrions
AirCover per a amfitrions
AirCover per a amfitrions
AirCover per a amfitrions

Una protecció completa. Sempre inclosa i gratuïta. Només a Airbnb.

Assegurança de responsabilitat civil fins a 1 milió de dòlars

Et protegim fins i tot si un viatger arribés a prendre mal.

Danys fins a 1 milió de dòlars

Cobrim els danys causats pels hostes tant a l'espai com a pertinences i objectes de valor.

Desperfectes ocasionats per animals de companyia

No pateixis pels desperfectes que puguin ocasionar els hostes de quatre potes. També ens n'ocupem.

Neteges addicionals

Et compensem per les despeses de neteja addicionals que no tenies previstes.

Pèrdua d'ingressos

Airbnb et reembossa els ingressos que perds si has de cancel·lar reserves a causa de danys.

14 dies per notificar els danys

Tens 14 dies per informar dels danys, encara que hagi començat l'estada següent.

Reembossaments ràpids

Tramitem el reembossament pels danys ocasionats pels participants amb agilitat. Normalment, l'enviem en el termini de 2 setmanes.

Suport als Superhosts

Oferim una línia d'ajuda exclusiva i prioritària als Superhosts.

Només Airbnb t'ofereix AirCover

AirbnbCompetència
Assegurança de responsabilitat civil fins a 1 milió de dòlars (USD)
Danys fins a 1 milió de dòlars (USD)
Desperfectes ocasionats per animals de companyia
Neteges addicionals
Pèrdua d'ingressos
14 dies per notificar els danys
Reembossaments més ràpids
Suport als Superhosts
Tots els avantatges d'AirCover per a amfitrions en comparació amb les cobertures gratuïtes dels principals competidors des del novembre del 2021.
Et protegim sempre que acullis viatgers amb Airbnb.

Responem a les teves preguntes

No trobes el que buscaves? Visita el Centre d'ajuda.
Trobaràs més informació sobre AirCover per a amfitrions i tot el que ofereix, juntament amb les condicions, .

Prova d'allotjar hostes a Airbnb

T'esperem amb els braços oberts! T'ajudarem durant tot el procés.