Navega cap endavant per accedir als resultats suggerits

  AirCover per a amfitrions incorpora novetats i millores

  Una protecció completa. Sempre és gratuïta i per a tots els amfitrions. Només a Airbnb.
  Escrit per Airbnb el dia 11 de maig de 2022
  Lectura de 5 minuts
  S'ha actualitzat el dia 17 de nov. de 2022

  AirCover per a amfitrions t'ofereix una protecció completa cada vegada que tinguis el teu allotjament a Airbnb. Ara inclou encara més protecció, amb la verificació de la identitat de l'hoste, l'anàlisi de reserves, la protecció contra danys per valor de 3 milions de dòlars i la protecció per als objectes de valor i els cotxes i embarcacions aparcats a la teva propietat.

  Verificació de la identitat del viatger

  La confiança de la nostra comunitat rau a saber que tant els amfitrions com els hostes són qui diuen que són. Estem ampliant la verificació de la identitat a tots els hostes que hagin fet una reserva i viatgin als 35 països i regions principals d'Airbnb, que representen el 90 % de totes les reserves. Ampliarem la verificació de la identitat a tot el món a principis del 2023, i així el 100 % de les reserves quedaran cobertes.

  Continuarem fent comprovacions dels antecedents de tots els hostes als Estats Units abans de la seva primera estada i comprovarem si tots els hostes que fan una reserva estan en determinades llistes de vigilància o llistes de sancions.

  Com a part de la verificació ampliada de la identitat dels hostes, també hem fet alguns canvis als requisits de la reserva immediata. Més informació

  Més informació sobre la verificació de la identitat dels hostes

  Tecnologia d'anàlisi de reserves

  Estem posant en marxa una eina patentada d'anàlisi de reserves, que ajuda a reduir les possibilitats que es muntin festes que puguin molestar el veïnat o que s'ocasionin danys a la propietat, de moment als Estats Units i al Canadà. Hem provat l'anàlisi de reserves a Austràlia i hem comprovat que, durant el temps de prova, les festes no autoritzades s'han reduït un 35 %.

  La nostra eina d'anàlisi avalua més de 100 factors sobre una reserva i bloqueja certes reserves per reduir les possibilitats que es muntin festes que puguin molestar el veïnat o que s'ocasionin danys a la propietat. Tenim previst ampliar-ho a totes les reserves del món a principis del 2023.

  Més informació sobre la tecnologia d'anàlisi de reserves

  Més protecció contra els danys

  Durant més d'una dècada, Airbnb ha ofert una protecció contra danys líder en el sector per als nostres amfitrions. Avui afegim aquestes proteccions a AirCover per a amfitrions:

  • Protecció contra danys de 3 milions de dòlars: hem triplicat la protecció contra danys, que passa d'1 milió de dòlars a 3 milions de dòlars, que cobreix tant el teu allotjament com el seu contingut.
  • Protecció de les obres d'art i dels objectes de valor: protegim una varietat més àmplia d'obres d'art, joies i objectes de col·lecció, que, en cas de danys, impliquen una reparació o substitució per un valor elevat.
  • Protecció de cotxes i embarcacions: proporcionem protecció contra danys a cotxes, barques i altres embarcacions que aparquis o desis a la teva propietat.

  Les noves proteccions s'afegeixen a les cobertures ja incloses a AirCover per a amfitrions:

  • Línia de protecció les 24 hores: si creus que la teva seguretat perilla, amb un simple clic o toc des de l'aplicació pots posar-te en contacte amb agents especialitzats en temes de seguretat, que t'atendran les 24 hores.
  • Protecció contra desperfectes ocasionats pels animals de companyia: pagarem els desperfectes que puguin ocasionar els hostes de quatre potes.
  • Reembossament de les despeses de neteges addicionals: reembossarem les despeses de neteja extraordinàries que necessitis després de la sortida d'un hoste, com ara una neteja professional de les catifes.
  • Protecció contra la pèrdua d'ingressos: et reembossem els ingressos que perds si has de cancel·lar reserves a Airbnb a causa dels desperfectes que hagi ocasionat algun hoste.
  Més informació sobre la Protecció contra danys per a l'amfitrió

  Procés de reembossament més senzill

  Ens vau dir que el procés de reembossament era massa complicat. Basant-nos en els vostres comentaris, hem simplificat el nostre procés de reembossament.

  Si un hoste malmet el teu allotjament o les teves pertinences, pots visitar el Centre de resolucions per tramitar una sol·licitud de reembossament en només uns passos i després fer un seguiment del procés des de l'enviament fins al cobrament. La sol·licitud s'enviarà primer a l'hoste. Si l'hoste no respon ni paga en un termini de 24 hores, podràs posar-te en contacte amb el servei d'atenció al client per resoldre el problema.

  Reembossarem els danys ocasionats pels hostes amb agilitat, normalment en un termini de dues setmanes. Els Superhosts també tindran un tracte preferent i rebran els reembossaments abans.

  Assegurança de responsabilitat civil per a l'amfitrió d'1 milió de dòlars

  L'Assegurança de responsabilitat civil per a l'amfitrió, que forma part d'AirCover per a amfitrions, et protegeix en el cas poc probable que un hoste es lesioni o les seves pertinences es danyin o algú les robi durant una estada al teu allotjament. Aquesta cobertura també inclou les persones que t'ajuden a allotjar hostes, com ara els coamfitrions o els equips de neteja.

  L'Assegurança de responsabilitat civil per a l'amfitrió et cobreix si se't considera legalment responsable de:

  • Lesions corporals a un hoste (o a altres persones).
  • Desperfectes o robatori de béns que pertanyen a un hoste (o a altres persones).
  • Danys produïts per un hoste (o altres persones) a les zones comunes, com el vestíbul de l'edifici o propietats properes.

  Si vols presentar una reclamació, ves al nostre formulari de sol·licitud de l'assegurança de responsabilitat civil. Enviarem la informació a la nostra asseguradora de confiança, que assignarà la reclamació a un agent. La reclamació es resoldrà d'acord amb les condicions de l'assegurança.

  Si organitzes una experiència, tens les espatlles cobertes gràcies a l'Assegurança de responsabilitat civil per a experiències.

  Més informació sobre l'Assegurança de responsabilitat civil per a l'amfitrió

  Gràcies als comentaris que ens heu anat deixant, hem dissenyat totes aquestes millores per a Aircover per a amfitrions. T'animem a continuar compartint les teves opinions amb nosaltres.

  Consulta els detalls sobre l'edició d'hivern del 2022 d'Airbnb

  La Protecció contra danys per a l'amfitrió, l'Assegurança de responsabilitat civil per a l'amfitrió i l'Assegurança de responsabilitat civil per a experiències d'AirCover per a amfitrions no cobreixen els amfitrions que ofereixen estades o experiències al Japó, on s'apliquen l'Assegurança per a l'amfitrió al Japó i l'Assegurança de protecció per a experiències al Japó, o els amfitrions que ofereixen estades a través d'Airbnb Travel LLC. Els amfitrions que ofereixen estades o experiències a la Xina continental tenen la cobertura del Pla de protecció per a l'amfitrió a la Xina. La Protecció contra danys per a l'amfitrió no té cap relació amb l'Assegurança de responsabilitat civil per a l'amfitrió. Cal tenir en compte que hi ha altres condicions i exclusions aplicables.

  Si aculls viatgers al Regne Unit, la companyia que ofereix l'Assegurança de responsabilitat civil per a l'amfitrió és Zurich Insurance PLC. Airbnb UK Services Limited, com a representant designat d'Aon UK Limited i d'acord amb l'autorització i la normativa de l'autoritat britànica de reglamentació del sector financer (Financial Conduct Authority, FCA), s'encarrega d'aplicar-la sense cap cost addicional per als amfitrions al Regne Unit. El número de registre d'Aon a l'FCA és el 310451. Es pot consultar al web del Financial Services Register o trucant al número de telèfon +44 0800 111 6768. Les assegurances que ofereix Airbnb UK Services Limited estan regulades pels òrgans governamentals. FPAPC374TP

  La informació que conté aquest article pot haver canviat des que es va publicar.

  Airbnb
  11 de maig de 2022
  T'ha resultat útil?