sessió de fotos

Capture your moment

Capture your moment

Duration:Total: 2 hores
Includes:Begudes i Equipament
Languages:Tots els idiomes són benvinguts

Informació sobre l'amfitrió

Airbnb IG @capture.ur.moment 저는 그래픽디자이너이자 포토그래퍼입니다. 주로 미디어와 브랜드들과 함께 일하지만, 개인 작업도 많이 하고있어요. 자연스러운 스냅 촬영을 좋아해서 여행에서 찍은 스냅샷을 엮어 사진집을 출간하기도 했습니다.
Bumseok
Bumseok
Bumseok
Bumseok

Què farem

대략 2시간 동안 서울에 사는 사람이 아니면 알기 힘든 곳들을 다니면서 자연스러운 스냅 촬영을 하시게 됩니다. 일단 모여서 간단히 커피나 차를 마시면서 서로에 대해 알아가는 시간을 잠시 가질거에요. 인물 사진은 서로가 얼마나 잘 아는가가 중요하다고 생각하기 때문입니다. 서울을 걸어다니면서 로컬 문화에 대한 흥미로운 이야기를 듣게되실거에요. 촬영은 디지털과 필름이 병행됩니다. *25-35장의 편집된 사진을 이메일로 보내드려요. (1주일 이내) *비나 눈이 올 경우 장소가 변경될 수 있어요.

Altres coses que has de saber

웨딩 스냅이 필요한 경우, 따로 메세지를 보내주세요.

Què inclou

Drinks
잠시 이야기도 나누고 서로 긴장을 풀기 위해 카페에서 간단히 차나 커피, 음료를 마시게 될거에요.
Equipment
DSLR과 필름카메라를 병행합니다.

Què cal portar?

사진을 받으실 Email 주소를 알려주세요.
Bumseok
sessió de fotos
€51 per persona
€51 per persona